Header Flag Image

Endoscope | Endoskopska oprema

 • Portrait of Imran Seta, a six-year-old boy who underwent an endoscopic procedure for a urinary tract infection. | Fotografija Imrana Šete, šestogodišnjeg dječaka koji je bio podvrgnut endoskopskom zahvatu zbog infekcije urinarnog trakta.
 • Imran Seta Awaits an Endoscopic Procedure | Imran Šeta čeka na endoskopski zahvat
 • Doctor Holding an Endoscope | Doktor sa endoskopom
 • Doctor Working with an Endoscope During a Procedure | Doktor sa endoskopom za vrijeme trajanja zahvata
 • Doctors Performing Procedure with Endoscope Monitor | Doktori obavljaju zahvat pomoću kamere na endoskopu
 • Imran Seta, with His Mother, Recovers After His Endoscopic Procedure | Imran Šeta sa majkom, dok se oporavlja od endoskopskog zahvata
 • Imran Seta at Play with His Sister | Imran Šeta u igri sa sestrom
 • The Seta Family at Home | Porodica Šeta u svom domu

 • Pediatric Surgery Department, University of Sarajevo Clinical Center
 • An endoscope allows surgeons to perform outpatient procedures on young patients that previously would have required open surgery and lengthy hospitalization.
 • Odjeljenje za hirurgiju Pedijatrijske klinike, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS)
 • Uz pomoć endoskopa, hirurg može obaviti medicinski zahvat na mlađim pacijentima ambulantno, što je ranije zahtijevalo operaciju i dugotrajan boravak u bolnici.

Six-year-old Imran Seta was placed on the surgical table on his back and, with monitors attached to his body, received sedative medication to relax. Soon, the nonsurgical procedure began using an endoscope at the Pediatric Surgery Department of the University of Sarajevo Clinical Center.

An endoscope is a device which allows doctors to look directly into organs of the body. It can be thought of as something like the snake cameras sold in hardware stores to inspect drains. It has a light and a camera at the end of a thin flexible tube. Unlike a tool intended to look at pipes, an endoscope is a much higher quality device and often contains an additional channel to allow the entry of medical devices, instruments, or manipulators.

Dr. Kenan Karavdic and his team were able to enter Imran’s body and, with the aid of the endoscope’s tiny cameras, insert a tiny tube which will stay with him for the next six months, allow urine to pass, and help prevent Imran’s kidneys from malfunctioning.

“His urethra is blocked so he wasn’t able to urinate normally,” says Imran’s mother, Djermana Seta.

When urine can’t drain properly from the kidney to the bladder, the kidney can become swollen and painful. It’s not a disease, it’s a structural problem. The solution is usually the insertion of a tube which allows urine to drain properly.

Before the endoscope, the surgery required was invasive, with all the risks of infection and recovery that open procedures on young children entail. But with the endoscope, the procedure is much easier for the patient and has better outcomes.

Since the donation of the endoscope from the Sanela Diana Jenkins Foundation for Bosnia and Herzegovina, the Pediatric Surgery Department of the University of Sarajevo Clinical Center is the only place where children as young as one year of age can have this surgery.

“We used to send children to different clinics but now they come from all over Bosnia and Herzegovina to ours,” says Dr. Karavdic.

Imran recovered quickly from his outpatient procedure. The tube allowed him to urinate normally, vastly improving his quality of life. Now, Imran has returned to his daily life playing with his sister.

Article and photos by photojournalist Dijana Muminović

Šestogodišnji Imran Šeta ležao je na leđima na hirurškom stolu, priključen na monitore, i primao lijekove za umirenje. Uskoro je počeo nehiruruški postupak pomoću endoskopa na Odjeljenju za hirurgiju Pedijatrijske klinike KCUS-a.

Endoskop je uređaj koji omogućava doktoru direktan uvid u stanje organa u tijelu. Sličan je onim uređajima sa kamerom koji se prodaju u radnjama i služe za ispitivanje odvoda. Endoskop ima svjetlo i kameru na kraju tanke i savitljive cjevčice. Međutim, za razliku od alata koji služe za ispitivanje cijevi, endoskop je uređaj visokog tehnološkog kvaliteta i često sadrži dodatni kanal koji omogućava prolaz medicinskim uređajima i drugim instrumentima.

Dr. Kenan Karavdić i njegov tim su pomoću male kamere na endoskopu ušli u Imranovo tijelo i ugradili malu cijev koja će tu ostati narednih šest mjeseci. Ova cijev će omogućiti protok urina i spriječiti probleme u radu Imranovih bubrega.

“Uretra mu je blokirana, tako da nije mogao normalno da mokri,” kaže Imranova majka Đermana Šeta.

Kada je onemogućena pravilna drenaža urina iz bubrega u mokraćnu bešiku, bubreg počinje da otiče i boli. Ne radi se o bolesti, već o strukturnom problemu. Ovaj problem se obično rješava ugradnjom male cijevi koja omogućava adekvatnu drenažu urina.

Prije endoskopa radili su se invazivni medicinski zahvati, sa svim rizicima od infekcije i oporavkom koji je uobičajen kod otvorenih postupaka na maloj djeci. Međutim, uz pomoć endoskopa, postupak je mnogo lakši za pacijenta i daje bolje rezultate.

Nakon donacije endoskopa koju je uručila Fondacija Sanela Diana Jenkins za Bosnu i Hercegovinu, Odjeljenje za hirurgiju Pedijatrijske klinike KCUS-a je jedino mjesto na kojem mala djeca, čak i ona od jedne godine, mogu da obave ovaj zahvat.

“Ranije smo slali djecu na različite klinike, ali sada ona dolaze iz svih dijelova Bosne i Hercegovine kod nas,” kaže dr. Karavdić.

Imran se brzo oporavi nakon endoskopskog zahvata. Cjevčica koja mu je ugrađena pomogla mu je da normalno mokri, i u ogromnoj mjeri unaprijedila kvalitet njegovog života. Imran se sada vratio svojim uobičajenim aktivnostima i igra se sa svojom sestrom.

Autor članaka i fotografija: Dijana Muminović


Other Projects

Sterilization is a basic function for a hospital | Sterilizacija je osnovna fukcija bolnice

Sterilizer

Proper sterilization equipment makes all surgical procedures performed at the hospital safer for its patients.

A little girl looks out the window of the examination room while Dr. Paulina Miletic-Simic works. | Mlada jevojčica gleda kroz prozor ordinacije dok Dr. Paulina Miletić-Simić radi.

Windows

While you wouldn’t think that windows are significant to patient care at a hospital, they really can make a big difference.

Boy with Plant | Dječak sa biljkom

Rickets

Money for medicine can help undo the effects of rickets on children as they grow up.

Mother and Daughter with Baby | Majka i ćerka sa bebom

Insulin Pumps

Insulin pumps enable a new mother to raise her infant and control her diabetes.