Header Flag Image

Windows | Prozori

  • Dr. Paulina Miletić-Simić meets in her examination room with a mother and daughter. | Dr. Paulina Miletić-Simić se susreće sa majkom i kćerkom u svojoj ordinaciji.
  • A little girl looks out the window of the examination room while Dr. Paulina Miletić-Simić works. | Mlada jevojčica gleda kroz prozor ordinacije dok Dr. Paulina Miletić-Simić radi.
  • Dr. Paulina Miletić-Simić looks out the newly installed windows in her examination room | Dr. Paulina Miletić-Simić gleda kroz tek ugradjeni prozor u svojoj ordinaciji.
  • Dr. Paulina Miletić-Simić talks with the mother of her unhappy patient. | Dr. Paulina Miletić-Simić razgovara sa majkom svoje nesretne pacijentice.
  • Downtown Mostar and its scenic bridge. | Centar Mostara i njegov lijepi most.
  • The outside of the Pediatrics Hospital in Mostar with its newly installed windows. | Vanjski dio Pediijatrijske bolnice u Mostaru sa tek ugradjenim prozorima.

  • Pediatrics Hospital, Mostar
  • While you wouldn’t think that windows are significant to patient care at a hospital, they really can make a big difference.
  • Pedijatrijska bolnica, Mostar
  • Iako ne bi pomislili da su prozori značajni za brigu o pacijentima u bolnici, oni zaista mogu napraviti veliku razliku.

Dark, cold, drafty hospital rooms are an obvious problem for a modern hospital. Patients are uncomfortable and leery of a hospital that appears rundown. The morale of patients and staff suffers.

But drafty windows are more than a perception issue. When windows leak, it’s difficult to ensure proper hygiene. They can cause infection from outside organisms or cross contamination and infections among patients.

Nurse Mevlida Turudić explains, “One wouldn’t expect windows to be a large determining factor to the health of patients in hospitals, but they really are. The old wooden windows made it difficult to keep the rooms warm for the patients, they were dark, the wind easily streamed through poorly caulked cracks. The old windows were difficult for the whole building.

Recently, the Sanela Diana Jenkins Foundation for Bosnia and Herzegovina installed new modern windows in the hospital’s building. These windows were specifically designed for use by hospitals to control air leakage, enabling them to seal properly when closed. After the initial expense of acquisition and installation, the new windows will save the hospital maintenance costs while improving quality and hygiene.

“If you look at the whole building, you can see that each room has a window. This may not be a big deal someplace else, but in a town that’s known for harsh wind, this plays an important role in our daily work,” Nurse Turudić said. “The windows do not just give the light in hospital rooms and offices. They also provide safety.”

Dr. Paulina Miletić-Simić, a new pediatrician, works in the pediatric hospital located on a hill overlooking the center of Mostar. A five-year-old little girl runs into her office and stares through her window. Dr. Miletić-Simić doesn’t worry about accidents or drafts. Her young patient will be fine. Sometimes it’s the things you don’t think about that improve the experience for patients. “If the offices still had wooden windows, it wouldn’t be as good,” Nurse Turudić says.

Article and photos by photojournalist Dijana Muminović

Tamne, hladne i bolničke sobe u kojima je propuh su očigledno problem modernih bolnica. Pacijenti se osjećaju neugodno i nepovjerljivi su prema bolnicama koje izgledaju zapušteno. U tom slučaju pada moral i pacijenata i osoblja.

Ali, propuh kroz prozore je više od samog dojma. Kad prozori imaju lufta, onda je teško da se osigura ispravna higijena. Takvo stanje može prouzrokovati infekciju od vanjskih organizama ili unakrsnu zarazu i infekciju medju pacijentima.

Medicinska sestra Mevlida Turudić objašnjava: “Neko ne bi očekivao da prozori mogu biti važan odredjujući faktor za zdravlje pacijenata u bolnicama, ali oni zaista jesu. Stari drveni prozori onemogućuju da se bolničke sobe održavaju toplima za pacijente, bili su tamni, a vjetar je bez problema strujao kroz nezačepljene pukotine. Stari prozori su predstavljali problem za cijelu zgradu.

Nedavno, Fondacija Sanela Diana Jenkins za Bosnu i Hercegovinu ugradila je nove i moderne prozore na zgradi bolnice. Ovi prozori su posebno dizajnirani za ugradnju u bolnice kako bi se kontrolisao protoko zraka, omogućujući im da dihtuju pravilno kad su zatvoreni. Nakon početne investicije za nabavku i ugradnju, novi prozori će uštediti troškove održavanja bolnice ujedno unaprijedjujući kvalitet higijene.

“Ako pogledate cijelu zgradu vidjećete da svaka soba ima prozor. Ovo možda nije velika stvar negdje drugo, ali u gradu koji je poznat po neprijatnom vjetru, ovo igra važnu ukogu u našem svakodnevnom radu,” kaže sestra Turudić. “Prozori nisu samo donijeli svijetlost u bolničke sobe i kancelarije, nego su takodjer obezbjedili sigurnost.”

Dr. Paulina Miletić-Simić, nova pedijatrica, radi na pedijatrijskoj klinici koja je smještena na brdu koje gleda na centar Mostara. Petogodišnja mala djevojčica utrčava u njenu kancelariju i gleda kroz prozor. Dr. Milteć-Simić ne brine o nesreći ili propuhu. Njena mlada pacijentica će biti bezbjedna. Ponekad stvari o kojima ne razmišljate unaprijede život pacijenata. “Da kancelarije još uvijek imaju drvene prozore ne bi bilo tako dobro kao sada,” kaže sestra Turudić.

Autor članaka i fotografija: Dijana Muminović


Other Projects

Mother and Daughter with Baby | Majka i ćerka sa bebom

Insulin Pumps

Insulin pumps enable a new mother to raise her infant and control her diabetes.

Girl with Lion Toy on Wall | Djevojčica stavlja svog lava-igračku na zid

Daycare

Sometimes the little things make all the difference.

Worried Onlooker Watches Surgery | Zabrinuti posmatrač gleda operaciju

Laparoscope

A complete laparoscopic surgical suite of equipment greatly expanded the surgical capabilities of the hospital.

Hospital Room with Winnie the Pooh | Bolnička soba sa likom Winnie the Pooh

Portable Heart Monitors

Portable heart monitors allow doctors to collect data on heart patients undergoing normal activites.