Header Flag Image

Kompjuteri | Computers

  • Portret Edne-Ene Drkende | Portrait of Edna-Ena_Drkenda
  • Kompjuterski sistem | A Computer System
  • Edna-Ena Drkenda u školskoj kompjuterskoj labaratoriji | Edna-Ena_Drkenda in the School's Computer Lab
  • Kompjuterski monitori sa refleksijom | Computer Monitors with Reflection
  • Školski hodnik | The School Hallway
  • Edna sjedi iza vrata | Edna-Ena_Drkenda Seated and Framed in Doorway

  • Osnovna škola Husein Efendija Djozo, Goražde
  • Mlada informatičarka je pomognuta kada je njena škola dobila kompjutersku labaratoriju. Da bi se izrazio, talentu je nekad potreban alat.
  • Elementary School Husejn Efendija Ðozo, Goražde
  • A budding computer scientist is helped when her school gets a computer lab. To be expressed, talent sometimes needs a tool.

Kada je Edna-Ena Drkenda bila u petom razredu, svi njeni školski drugovi su imali pristup internetu. Ali ona je bila kod kuće, učeći o kompjuterskom programu iz knjiga.

“To je bilo u školi kad sam dobila priliku da surfam,” kaže Edna

Kada je Edna počela učiti osnove o kompjuterima bila je u petom razredu, učitelj je prepoznao njen talenat i usmjeravao je tako da je postala jedan od najuspješnijih njegovih učenika. Edna je pobjedila na skoro svakom takmičenju u svojoj školi kao i na takmičenjima sa drugim školama u regiji.

“Bilo teško kad bi svi moji prijatelji odlazili kućama i surfali na interentu, mada ja mislim da većina njih samo zna šta je na internetu. Samo nekoliko ih zna šta se nalazi unutar te kompjuterske kutije.”

Osnovna škola Husein Efendija Djozo primila je donaciju od 20 kompjutera od Fondacije Sanela Diana Jenkins za Bosnu i Hercegovinu.

“Veoma smo sretni da je naša škola izabrana za ovu donaciju. Ovo je bilo veoma vrijedno za nas. Ove mašine su inspirisale i naučile naše djake. To je promjenilo njihova umove i njihova srca,” kaže direktor Almir Sijerčić.

“Škola je procvjetala,” kaže Selim Detlić, bivši direktor škole koji je prisustvovao dodjeli donacije. “Šta je Sanelina Fondacija uradila za nas bilo je izvanredno. Bili smo jako sretni, i u to vrijeme, bili smo jedini u gradu sa novim kompjuterima. Od kraja rata, niko nije uradio ništa za nas. Ovi kompjuteri su pomogli našim učiteljima i djacima da unaprijede svoju nastavu,” kaže Detlić.

Danas je Ednina kolekcija nagrada ispunjena sa preko 20 priznanja koje je dobila u školi. Jedna od nagrada na koju je Edna najviše ponosna je posljednja: Nagrada za takmičenje u kompjuterskim naukama.

Autor članaka i fotografija: Dijana Muminović

When Edna-Ena Drkenda was in fifth grade, all of her classmates had access to the Internet. But she was at home, studying computer software from books.

“It was in school when I’d get the opportunity to surf,” says Edna.

When Edna began studying the basics of computer science in fifth grade, her teacher recognized her talent and he led Edna to be one of his most successful students. Edna won almost every competition in her school and then when competing with other schools in the region.

“It was hard when all of my friends would go home and surf the net. But I think most of them only know what’s on the Internet; very few know what’s inside that computer box.”

Elementary school “Husejn Efendija Djozo” received a donation of 20 computers from the Sanela Diana Jenkins Foundation for Bosnia and Herzegovina.

“We are so glad that our school was chosen for this donation. This was very valuable to us. These machines have inspired and taught our students; it has changed their minds and hearts,” says principal Alrmir Sijercic.

“The school bloomed,” says Selim Detlic, the school’s previous principal who was present at the time of the donation. “What Sanela’s Foundation did for us was extraordinary. We got so lucky because, at the time, we were the only ones in town with brand new computers. Since the war, no one had done anything for us. These computers helped our teachers and our students enhance their studies,” says Detlic.

Today, Edna-Ena’s folder is filled with over twenty awards she’s earned while in school. The one of which she’s most proud is also her most recent: the award from her computer science competition.

Article and photos by photojournalist Dijana Muminović


Ostali projekti

Doktor sa endoskopom za vrijeme trajanja zahvata | Doctor Working with an Endoscope During a Procedure

Endoskopska oprema

Uz pomoć endoskopa, hirurg može obaviti medicinski zahvat na mlađim pacijentima ambulantno, što je ranije zahtijevalo operaciju i dugotrajan boravak u bolnici.

Face through a door slit

Centar Plavi cvijet

Obnova zgrade je vrlo značajna za Centar koji predstavlja mjesto gdje se djeca sa posebnim potrebama mogu zajedno igrati.

Goran Suvalic in Sarajevo Ambulance

Dijaliza

Dijaliza može spasiti život pacijentima koji imaju problem sa radom bubrega. Sam postupak je dugotrajan i zahtijeva da pacijent bude priključen na mašinu dug vremenski period.

Dječak sa biljkom | Boy with Plant

Rahitis

Novcem je moguće kupiti lijekove koji otklanjaju posljedice rahitisa kod djece za vrijeme njihovog odrastanja.