Header Flag Image

Holter EKG | Portable Heart Monitors

  • Pacijent prikopčan na prenosivi monitor za srce | Wearing a Portable Heart Monitor
  • Praćenje rada srca na monitoru | Heart Monitoring on a Computer Screen
  • Dječak u mračnom bolničkom hodniku | Boy in Dark Hospital Hallway
  • Bolnička soba | Hospital Room

  • Odjeljenje za kardiologiju pri Pedijatrijskoj klinici, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS)
  • Prenosivi monitori za srce omogućavaju doktorima uvid u stanje srca pacijenta dok on obavlja uobičajene aktivnosti.
  • Pediatric Department of Cardiology, University of Sarajevo Clinical Center
  • Portable heart monitors allow doctors to collect data on heart patients undergoing normal activites.

Kada se desetogodišnji Teo Grgić vratio kući nakon što je igrao fudbal, požalio se svojoj majci, Sanji Lovrić-Grgić, da ga boli srce. Kao i većina roditelja koji imaju malu djecu, Sanja nije mogla ni pomisliti da bi dijete njegovih godina moglo da ima srčane probleme. To je nešto o čemu brinu stariji ljudi, mislila je.

Sanja je odvela Tea na Odjeljenje za kardiologiju pri Pedijatrijskoj klinici KCUS-a. Tamo je Teo proveo 24 sata priključen na monitore koji prate rad srca, kako bi doktori stekli uvid u njegovo zdravstveno stanje.

Zahvaljujući revolucionarnom uređaju pod nazivom Holter, prenosivim srcem za koje je pacijent prikopčan 24 sata, doktori mogu dobiti tačan uvid u zdravstveno stanje srca.

“Uređaj omogućava da praćenje rada srca kod djece. Potreba za ovim uređajem je izuzetno velika budući da djeca iz cijele Bosne i Hercegovine dolaze u Sarajevo na ovaj pregled,” kaže Alma Hadžić, glavna medicinska sestra na Odjeljenju.

Sanja je provela noć u bolnici pored svog sina, dok je uređaj mjerio njegovu srčanu akciju.

“Htjela sam da budem sigurna da je sve u redu s njim", rekla je Sanja.

Svakog dana dvoje djece dođe u bolnicu zbog Holtera.

“Bez Holtera ne bismo mogli znati kakva je srčana akcija i zdravstveno stanje srca djeteta. Zbog toga smo izuzetno zahvalni na donaciji ovog uređaja koji nekome može promijeniti život,” kaže Alma.

Holter je donirala Sanela Diana Jenkins, bosanskohercegovačka filantropistkinja, 2003. godine nakon što je prof. dr. Senka Mesihović-Dinarević objasnila njegov značaj i vrijednost. Donacija je iznosila 15 000 eura, ali za kliniku i njene pacijente, njena vrijednost je mnogo veća. Deset godina kasnije, Holter se i dalje koristi i mnogima olakšava život.

Teo je 2009. godine imao operaciju ablacije srca u Turskoj, zbog nepravilnog srčanog ritma koji je otkrio Holter. Kada je ponovo osjetio bol u grudima, njegovi doktori u Sarajevu su zahvaljujući Holteru, ustanovili da je Teo imao otvor na srcu veličine 12 mm, koji je trebao prirodno zatvarati komore, ali to kod njega nije bio slučaj.

Nakon što su na KCUS-u pratili rad njegovog srca u periodu od 7 dana, Teo je bio povrgnut nehirurškoj metodi (trans-kateter) kako bi se otvor na srcu zatvorio. Zasada su prognoze o njegovom potpunom oporavku odlične.

Pregled pomoću Holtera predstavlja siguran dijagnostički postupak. Provodi se tako što dijete ili odrasla osoba nosi mali uređaj na bokovima, pri čemu su im na grudi spojene elektrode. Za to vrijeme oni mogu da nastave svoje dnevne aktivnosti. Holter bilježi srčani ritam u normalnim okolnostima kojima je osoba svakodnevno izložena.

Dijagnostičko očitovanje predstavljeno je u obliku elektrokardiograma (ECG), i kasnije se poredi sa evidencijom dnevnih aktivnosti.

Iako će Teo nositi Holter za vrijeme kontrola svakih 6 mjeseci, on se sada vratio svojim omiljenim aktivnostima i fudbalu.

Autor članaka i fotografija: Dijana Muminović

When 10-year-old Teo Grgic returned home from playing soccer, he told his mother Sanja Lovric-Grgic his heart was hurting. Like most parents of small children, she couldn’t have imagined heart problems affecting person that young. That was something older people had to worry about, she thought.

A trip to the Pediatric Department of Cardiology at the University of Sarajevo Clinical Center for 24 hour heart monitoring was her move to see the doctors who were able to determine the condition of her son’s fragile heart.

Thanks to a revolutionary device called a Holter, a portable heart worn for 24 hours at the hospital, doctors can get an accurate view of the conditions inside the heart.

“The device allows monitoring the heart of the children, making the demand for it very high as kids around all Bosnia and Herzegovina come to Sarajevo for monitoring,” says Alma Hadzic, the head nurse at the department.

Sanja spent a night at the hospital with her son, while the device was monitoring his heart’s activity.

“I wanted to make sure everything was fine with him,” says Sanja.

Everyday, two kids enter the hospital to wear the Holter.

“Without the Holter, we wouldn’t be able know the activity and health of one’s heart. That’s why we are very thankful for the donation of this device, as it can change someone’s life,” says Alma.

A Holter was donated by the Bosnian philanthropist Sanela Diana Jenkins in 2003 after Prof. Dr. Senka Mesihovic-Dinarevic explained its importance and value. The donation cost €15,000, but for the clinic and its patients, it was worth much more. Ten years later, the Holter is still used and it eases the lives of many.

Teo underwent surgery in Turkey in 2009, for a heart ablation due to irregular heart rhythms, which were detected by the Holter. When he felt chest pain again, his doctors in Sarajevo, thanks to the Holter, determined that he had a 12 mm opening on the heart that was supposed to close the chambers naturally, but it never did.

After monitoring his heart for seven days at the University of Sarajevo Clinical Center, Teo had a trans-catheter—a non-surgical method of closing the gap. So far, his prognosis for full recovery is excellent.

Wearing the Holter is a safe diagnostic procedure. Children or adults wear the small machine around their hips, and electrodes are attached to their chest with they continue with their daily activities; its purpose is to record how the heart’s rhythm works under the normal stress of everyday life.

The diagnostic readings are then presented as an electrocardiogram (ECG), which is compared with a daily diary of activities.

Although Teo will wear the Holter during his check ups every 6 months, he has now returned to the activities he loves, including playing soccer.

Article and photos by photojournalist Dijana Muminović


Ostali projekti

Doktor sa endoskopom za vrijeme trajanja zahvata | Doctor Working with an Endoscope During a Procedure

Endoskopska oprema

Uz pomoć endoskopa, hirurg može obaviti medicinski zahvat na mlađim pacijentima ambulantno, što je ranije zahtijevalo operaciju i dugotrajan boravak u bolnici.

Face through a door slit

Centar Plavi cvijet

Obnova zgrade je vrlo značajna za Centar koji predstavlja mjesto gdje se djeca sa posebnim potrebama mogu zajedno igrati.

Goran Suvalic in Sarajevo Ambulance

Dijaliza

Dijaliza može spasiti život pacijentima koji imaju problem sa radom bubrega. Sam postupak je dugotrajan i zahtijeva da pacijent bude priključen na mašinu dug vremenski period.

Dječak sa biljkom | Boy with Plant

Rahitis

Novcem je moguće kupiti lijekove koji otklanjaju posljedice rahitisa kod djece za vrijeme njihovog odrastanja.