Header Flag Image

Laparoskopska oprema | Laparoscope

 • Fotografija Emira Bukvića | Portrait of Emir Bukvic
 • Hirurzi na radu | Surgeons at Work
 • Hirurg za vrijeme operacije | Surgeon Operating
 • Hirurzi gledaju monitor na kojem se putem laparoskopa prikazuju unutrašnji organi pacijenta | Surgeons Check a Monitor Showing the Internal View Through the Laparoscope
 • Zabrinuti posmatrač gleda operaciju | A Worried Onlooker Watches the Surgery
 • Hirurzi za vrijeme operacije - krupni plan | Close up of Surgeons Operating
 • Pacijent se oporavlja nakon operacije | Patient in Recovery After Surgery

 • Klinika za onkološku i glandularnu hirurgiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS)
 • Kompletna laparoskopska hirurška oprema znatno je unaprijedila kapacitete bolnice u pogledu operativnih zahvata.
 • Glandular and Oncology Department, University of Sarajevo Clinical Center
 • A complete laparoscopic surgical suite of equipment greatly expanded the surgical capabilities of the hospital.

Emir Bukvić, 28, morao je da operiše žučnu kesu. Samo nekoliko godina unazad, nakon ovakve jedne operacije slijedili su mjeseci oporavka. Ali sada Emir i mnogi pacijenti poput njega koji su imali laparoskopsku operaciju, mogu da se vrate na posao u roku od jedne sedmice nakon operacije.

“Nisam imao nikakve simptome, samo sam osjećao nadutost u stomaku, ali doktor je rekao da moram na operaciju kako bi se uklonila žučna kesa.”

Ova bolest je nasljedna, objašnjava dr. Bešlić. “Prije mnogo godina operisao sam Emirovog oca zbog iste stvari,” ali ta operacija obavljena je na tradicionalan način. Njegov otac je dobro reagirao na operaciju, ali Emirov oporavak bio je dugotrajan. Dr. Bešlić je mislio da će Emir bolje proći.

Uklanjanje žučne kese smatra se rutinskom operacijom, bez obzira da li se radi na kao otvoreni operativni zahvat ili laparoskopskom tehnikom. Ipak, laparoskopijom se u velikoj mjeri smanjuje atak na organizam što znači da je postoperativna bol značajno manja. Prema tome, pacijentu je potrebno znatno manje lijekova za ublažavanje bolova, a period oporavka je znatno kraći.

Na inicijativu dr. Šefika Bešlića sa Klinike za onkološku i glandularnu hirurgiju KCUS-a, Fondacija Sanela Diana Jenkins za Bosnu i Hercegovinu donirala je klinici kompletnu laparoskopsku hirušku opremu.

Laparoskop je medicinski instrument koji se sastoji od cjevčice koja se uvodi kroz abdominalni zid i emituje svjetlost kako bi doktor mogao da vidi unutrašnje organe. Pomoću kamere, laparoskopskom metodom moguće je utvrditi stanje i izvršiti operaciju. Preko kamere hirurg je u mogućnosti da vidi organe pacijenta unutar abdomena, a njihova slika se prikazuje na monitoru. Ovaj rez je znatno manji od onoga koji bi pacijent imao kada bi se radio otvoreni operativni zahvat.

Nakon što je Fondacija Sanela Diana Jenkins za Bosnu i Hercegovinu donirala laparoskop i drugu opremu 2007. godine, ovaj instrument je značajno doprinijeo unaprjeđenju kapaciteta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Sanela je pitala dr. Bešlića, koji je igrom slučaja operisao njenog oca, šta je potrebno njegovoj klinici.

“Rekao sam joj da nam je potreban laparoskop, jer u to vrijeme nismo imali nijedan. Laparoskop se koristi za operacije na hiljadama pacijenata.”

Autor članaka i fotografija: Dijana Muminović

Emir Bukvic, 28, faced surgery to remove his gall bladder. Just a few years ago, this surgery would have required months of recovery. But now Emir, and patients like him receiving laparoscopic surgery, can return to work within just a week following their operation.

“I didn’t have any symptoms, only bloating of my stomach, but the doctor determined that I needed to have a surgery to remove my gall bladder.”

This condition runs in the family, explains Dr. Beslic. “Many years ago, I operated Emir’s father for the same reason,” but that surgery was done the traditional way. While his father had responded well to the surgery, he did have a long recovery time. Dr. Beslic thought that Emir would do better.

Removal of the gall bladder is considered to be a very safe operation, whether done as an open procedure or using laparoscopic techniques. But laparoscopy is a greatly reduced assault on the body which means that post operative pain is significantly lessened—the patient requires less pain medication—and the recovery time is much shorter.

At the initiative of Doctor Sefik Beslic in the Glandular and Oncology Department at the University of Sarajevo Clinical Center, a complete laparoscopic surgical suite of equipment was donated by the Sanela Diana Jenkins Foundation for Bosnia and Herzegovina.

A laparoscope is medical instrument consisted of a tube that is inserted through the abdominal wall and illuminated to enable a doctor to view the internal organs. With an aid of a camera, laparoscopy can be used to either inspect or to perform a surgery. The camera becomes a surgeon’s eyes to view the organs inside of the patient’s abdomen and can be viewed on a television monitor. And the incision is much smaller than would be required if the patient had to be “opened up.”

Since the donation of the laparoscope and related equipment in 2007, the instrument has upgraded the surgical capabilities at the University of Sarajevo Clinical Center.

Dr. Beslic, who coincidentally had operated on Sanela’s father, was asked what he needed for his clinic.

“I told her [we needed a] laparoscope because we didn’t have one then. The laparoscope has been used to perform surgeries on thousands of patients.”


Article and photos by photojournalist Dijana Muminović


Ostali projekti

Arman Buljić na biciklu u mračnom hodniku izvan svoje trošne kuće | Arman Buljic and his bicycle in the dark hallway outside his barrack apartment.

Jačanje porodice

Vrtić i Program za jačanje porodice pomažu samohranoj majci da odgoji svog sina.

Ultrasound Examination

Ultrazvuk

Ultrazvuk omogućava sigurnu dijagnostiku unutrašnjosti srca za vrijeme njegovog rada.

Edna-Ena Drkenda u školskoj kompjuterskoj labaratoriji | Edna-Ena Drkenda in the school’s computer lab

Kompjuteri

Mlada informatičarka je pomognuta kada je njena škola dobila kompjutersku labaratoriju. Da bi se izrazio, talentu je nekad potreban alat.

Medicinska sestra Laila Olgic u bolnici Dr. Safet Mujić | Nurse Laila Olgic at Hospital Dr. Safet Mujić

Medicinska sestra

Kada iskombinujete posvecenu i iskusnu medicinsku sestru sa najmodernijom opremom, moguće je sačuvati dosta života.