Header Flag Image

Ultrazvuk | Ultrasound

  • Nejla Medić kraj prozora | Nejla Medic by a Window
  • Fotografija dr. Senke Mesihović-Dinarević, pedijatra specijaliste za kardiologiju pri Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu | Portrait of Dr. Senka Mesihović-Dinarević, Pediatric Cardiologist at the University of Sarajevo Clinical Center
  • Nejla Medić za vrijeme ultrazvučnog pregleda koji obavlja dr. Senka Mesihović-Dinarević | Nejla Medic Undergoing an Ultrasound Exam Conducted by Dr. Senka Mesihović-Dinarević
  • Nejla Medić sa svojom lutkom | Nejla Medic and Her Puppy

  • Pedijatrijska klinika, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS)
  • Ultrazvuk omogućava sigurnu dijagnostiku unutrašnjosti srca za vrijeme njegovog rada.
  • Pediatric Department, University of Sarajevo Clinical Center
  • An ultrasound machine allows for the safe diagnostic visualization of the interior of the heart while it beats.

Sedmogodišnja Nejla Medić je crtala u tišini svoje kuće, kada je odjednom izgubila svijest. Nejlina majka Elvira ju je u panici odmah odvela u bolnicu, na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je smještena na Pedijatrijsku kliniku.

Dr. Senka Mesihović-Dinarević, pedijatar specijalista za kardiologiju, pregledala je Nejlino srce pomoću ultrazvuka. Za razliku od rendgena, koji emituje radioaktivno zračenje, ultrazvučni talasi nisu invazivni, a daju dijagnostičku sliku u realnom vremenu. Mnogi su upoznati sa tehnologijom jer se ona koristi tokom trudnoće za bezbijedan pregled fetusa u materici.

Ultrazvuk je posebno prikladan za ispitivanje rada srca jer pomoću njega dijagnostičar može pregledati anatomiju organa za vrijeme njegovog rada. Prikazuje se funkcija svakog zaliska i komore u srcu, a postupak je potpuno siguran i bezbolan za pacijenta. Sav oporavak od ovog postupka sastoji se u tome što je potrebno sa tijela obrisati gel koji se koristi pri pregledu i koji služi kao provodnik.

Nakon rata u Bosni, jedini aparat za praćenje neregularnosti srčanog ritma i dijagnosticiranje srčanih problema kod djece, koji je posjedovala Pedijatrijska klinika bio je EKG. Dr. Dinarević je željela da nabavi ultrazvučni aparat, ali nije bilo novaca za njegovu kupovinu.

“Morali smo da objavimo oglas (i da tražimo donaciju) u lokalnim novinama,” kaže dr. Dinarević. “I tako sam jednog dana primila telefonski poziv. Bila je to Sanela, koja je rekla da je pročitala u novinama da je Klinici potreban ultrazvučni aparat.” Fondacija Sanela Diana Jenkins za Bosnu i Hercegovinu kupila je ultrazvučni aparat za Pedijatrijsku kliniku.

Ultrazvučni aparat je od nemjerljive važnosti za dr. Dinarević, jer je omogućio da se brže dođe do tačne dijagnoze srčanih problema kod djece.

“Možemo da pregledamo srce čak i kod djece koja su stara samo jednu minutu. Uređaj daje tako jasnu sliku, kao da ste ušli u srce djeteta,” objašnjava dr. Dinarević. “Ponekad smo prinuđeni da dijete nakon ovakvog pregleda pošaljemo pravo na operaciju.”

Na hiljade djece iz Sarajeva i okoline sada vrlo lako mogu znati da li su zdravi ili moraju na liječenje.

A Nejla? Ispostavilo se da je nesvjestica bila lažna uzbuna. Njeno mlado srce je sasvim zdravo.

Autor članaka i fotografija: Dijana Muminović

Seven-year-old Nejla Medic was quietly drawing a picture at home when she suddenly lost consciousness. Alarmed, Nejla’s mother Elvira took her immediately to the hospital, the University of Sarajevo Clinical Center, where she was placed under the care of the Pediatric Department.

Dr. Senka Mesihović-Dinarević, a specialist in pediatric cardiology, examined Nejla’s heart with an ultrasound device. In contrast to an x-ray device, which emits radioactivity, ultrasound uses non-invasive sound waves to create images in real time for diagnostic purposes. Many are familiar with the technology because of its use in pregnancy for safely examining a fetus in utero.

Ultrasound is particularly appropriate for studying the heart because the diagnostician can examine the anatomy of the organ while it’s in motion. The function of each valve and chamber in the beating heart can be visualized safely and painlessly. The only “recovery” from the procedure consists of wiping off the conductive jelly.

After the Bosnian Conflict, the Pediatric Department needed to rely solely on EKG tracings of irregular heart rhythms to try to diagnose heart problems in their young patients. Dr. Dinarević wanted an ultrasound machine, but there was no money to pay for it.

“We had put an ad (asking for donations) in the local newspaper,” says Dr. Dinarević. “Then one day, I received a call. It was Sanela saying that she had read that the clinic was in need of an ultrasound.” The Sanela Diana Jenkins Foundation for Bosnia and Herzegovina purchased an ultrasound machine for the Pediatric Department.

Having an ultrasound machine was extremely important to Dr. Dinarević, since it enabled much quicker and more accurate diagnosis of heart problems in children.

“We can examine the hearts of those who are only a minute old. The device is as effective as if you have entered the heart of a child,” explained Dr. Dinarević. “Sometimes we have to send children directly from the examination into surgery.”

Thousands of children in and around Sarajevo are now able to know whether they are well or if they need to be treated.

And Nejla? The fainting spell turned out to be a false alarm. Her young heart is just fine.

Article and photos by photojournalist Dijana Muminović


Ostali projekti

Doktor sa endoskopom za vrijeme trajanja zahvata | Doctor Working with an Endoscope During a Procedure

Endoskopska oprema

Uz pomoć endoskopa, hirurg može obaviti medicinski zahvat na mlađim pacijentima ambulantno, što je ranije zahtijevalo operaciju i dugotrajan boravak u bolnici.

Face through a door slit

Centar Plavi cvijet

Obnova zgrade je vrlo značajna za Centar koji predstavlja mjesto gdje se djeca sa posebnim potrebama mogu zajedno igrati.

Goran Suvalic in Sarajevo Ambulance

Dijaliza

Dijaliza može spasiti život pacijentima koji imaju problem sa radom bubrega. Sam postupak je dugotrajan i zahtijeva da pacijent bude priključen na mašinu dug vremenski period.

Dječak sa biljkom | Boy with Plant

Rahitis

Novcem je moguće kupiti lijekove koji otklanjaju posljedice rahitisa kod djece za vrijeme njihovog odrastanja.